Cph Law Firm | Advokat i København

Åbningstider / Mandag - Fredag / 09:00 - 16:00

Ring til os på +45 42 70 27 28

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hos Advokatfirmaet David Brodin er datasikkerhed og fortrolighed vigtig for os. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Advokatfirmaet David Brodin indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, når du benytter vores hjemmeside eller på anden måde har en aktivitet hos os.

Privatlivspolitikken er senest opdateret den 23. maj 2022.

 1. Dataansvarlig 

Advokatfirmaet David Brodin er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. 

Advokatfirmaet David Brodin
CVR: 18 16 32 33
Forbindelsesvej 8
2100 København Ø

+45 40 28 30 81‬

 1. Vores grundlag for at behandle personoplysninger 

I forbindelse med levering af vores ydelser behandler vi oplysninger, som vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. 

Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

I forbindelse med varetagelse af inkasso- og rykkerservicesager er vores opdrag at inddrive vores klienters udestående fordringer, herunder evt. via tilbagetagelse af et af klienten finansieret aktiv eller tvangsrealisering af et pantsat aktiv. Vores behandling af oplysningerne sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, artikel 9, stk. 2, litra f eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Behandling af oplysninger om CPRnummer sker med hjemmel i databeskytteselseslovens § 11, stk. 2.

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, Ret & Indsigt eller arrangementer er hjemlen herfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f. 

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvidvaskloven – identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelsen – med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Oplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvasklovens § 11.

Ved ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse. Behandling af personlighedstests, logiske tests mv. sker tilsvarende med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, eller via samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 12.

 1. Information om behandling af personoplysninger 

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse. 

 1. Opbevaring 

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

 1. Rettigheder for den registrerede 

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold Advokatfirmaet David Brodins behandling af dine oplysninger: 

 • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
 • ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
 • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
 • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt i visse tilfælde at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

 1. Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om fx brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).  

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Advokatfirmaet David Brodin er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt. 

 1. Klager 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at klage over Advokatfirmaet David Brodins behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 1. Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os: 

Advokatfirmaet David Brodin
CVR: 18 16 32 33
Forbindelsesvej 8
2100 København Ø

+45 40 28 30 81‬