Cph Law Firm | Advokat i København

Åbningstider / Mandag - Fredag / 09:00 - 16:00

Ring til os på +45 42 70 27 28

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Advokatfirmaet David Brodin påtager sig. Hvis der er spørgsmål til forretningsbetingelserne, er du velkomment til at kontakte os: 

Advokatfirmaet David Brodin
CVR: 18 16 32 33
Forbindelsesvej 8
2100 København Ø

+45 42 70 27 28‬

 1. Den konkrete sag

   

Advokatfirmaet David Brodin undersøger ved modtagelse af en sag, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. I den forbindelse hjælper vi med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen. Advokatfirmaet David Brodin desuden omfattet af reglerne i hvidvaskningsloven. Vi har pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

 1. Klientmidler

Advokatfirmaet David Brodin undersøger har klientkonto i Nykredit Bank og klientmidler indsættes her. Beløbet forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Advokatfirmaet David Brodin undersøger har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

3.Tavshedspligt 

Som advokater er vi og vores medarbejdere underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder m.v., herunder i henhold til reglerne om indberetningspligtig grænseoverskridende skatterådgivning.

 1. Den konkrete rådgivning

Advokatfirmaet David Brodin rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.

 1. Dokumenter på sagen 

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til dokumentation af sagen, typisk i ti år fra seneste fakturadato i sagen. Se mere i vores privatlivspolitik. 

 1. Salær 

Advokatfirmaet David Brodin honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser der vil blive anvendt på sagen. Et salæroverslag er alene vejledende, og det endelige salær, inkl. udlæg, kan afvige fra overslaget.

Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget. 

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Klienten godskrives tilskrevne renter efter gældende regler. Forudbetalinger anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

Vores almindelige timetakster er gældende, og udgør for tiden kr. 1.960 + moms, kr. 2.450 inkl. moms for arbejde udført af advokatfuldmægtige, og kr. 2.950 + moms, kr. 3.687,50 inkl. moms, for advokater, der er partnere i advokatfirmaet.

 1. Udlæg 

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, retsafgift, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter. Vi kan anmode om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtage sådanne omkostninger på den førstkommende faktura.

 1. Fakturering 

Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes normalt a conto hver måned eller pr. kvartal. Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller -procedurer.

Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven.

Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler. 

 1. Kommunikation 

Advokatfirmaet David Brodin kommunikerer primært digitalt og benytter gængse teknologier, såsom e-mails, SMS mv. I vores kommunikation med kunden kan advokatfirmaet anvende e- mail eller anden elektronisk kommunikation, der ikke krypteres, medmindre dette særskilt aftales med kunden. Kommunikation via SMS indgår tillige afregningsgrundlaget.

Advokatfirmaet David Brodin er ikke forpligtet til at kommunikere med kunden på en af kunden nærmere anvist måde, hvis det falder uden for advokatfirmaets normale kommunikationsformer. Kommunikation om konkrete sager via FaceBook, What ́s App m.fl. falder uden for advokatfirmaets normale kommunikationsform.

 1. Ansvarsbegrænsning

Alle advokater ansat i advokatfirmaet David Brodin er omfattet af firmaets professionelle ansvarsforsikring og garantiordning. 

Advokatfirmaet er ikke erstatningsansvarlig for mistet fortjeneste eller indirekte tab eller følgeskader i anledning af advokatydelserne.

Advokatfirmaet kan ikke holdes ansvarlig over for kunden, hvis advokatfirmaet er ude af stand til at levere advokatydelserne på grund af forhold, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

 1. Behandling af personoplysninger og Databeskyttelse 

Oplysninger, som kan henføres til en person, herunder en personligt ejet virksomhed, håndteres og behandles af  advokatfirmaet David Brodin i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen. Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik. 

 1. Ophør 

Et kundeforhold ophører på det tidspunkt, hvor advokatfirmaet ikke længere er aktivt involveret i kundens sag.

 advokatfirmaet David Brodin kan ophøre med at repræsentere en kunde, hvis kravene i vores procedurer for kundeidentifikation eller interessekonflikttjek ikke er opfyldt.

 advokatfirmaet David Brodin er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at afslutte et kundeforhold.  advokatfirmaet David Brodin vil i den situation påse, at kundens interesser ikke i væsentlig omfang tilsidesættes, eller at kunden udsættes for et retstab.

 1. Klager 

I tilfælde af utilfredshed med advokatfirmaet David Brodin rådgivning eller honorar kan klienten kontakte den sagsansvarlige partner.

advokatfirmaet David Brodin er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K: 

https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/indgiv-klage/ (dansk)

https://www.advokatsamfundet.dk/english/about-us/the-disciplinary-board/ (engelsk)

 1. Lovvalg og værneting 

En tvist mellem en klient og advokatfirmaet David Brodin skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.